Om DemandAT

DemandAT - Demand-side Measures Against Trafficking - är ett forskningsprojekt som undersöker insatser och policy som inriktar sig på efterfrågesidan vid människohandel. Projektet är tvärvetenskapligt och finansieras av EU:s Sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik. Det inkluderar nio partners från olika europeiska länder och koordineras av International Centre for Migration Policy Development i Wien. Projektet pågår mellan januari 2014 till våren 2017. Den totala kostnaden är 3,2 miljoner euro, varav 2,5 miljoner är finansierat av EU. Lunds universitet blev genom projektet tilldelat 290 490 euro. 

Hela projektet undersöker vilken roll efterfrågan spelar i relation till människohandel samt de åtgärder som riktas mot efterfrågesidan för att minska människohandel inom olika områden, som t.ex. global varuproduktion, hushållsnära tjänster och tiggeri. Det ska inte bara utgå ifrån den juridiska termen ”människohandel” utan även analysera ett spektrum av exploatering och tvångssituationer samt importera insikter från andrområden. 

Målet är att ge en teoretisk och empirisk kunskapsbakgrund som kan ligga till grund för politiska beslut på europeisk och nationell nivå. Detta för att eliminera, eller åtminstone reducera, lidandet som följer av de värsta formerna av exploatering. Forskningen som görs inom ramen för projektet ska utmynna i policyrekommendationer. 

Den svenska studien fokuserar på människohandel för sexuella ändamål. Vi ska bl.a. jämföra prostitutionspolicy i Sverige, Tyskland och Nya Zeeland. Vårt syfte är att förstå hur dessa länders respektive policy hanterar frågan samt hur detta fungerar i praktiken. Vi studerar alltså regelverkmen eftersom detta kan ge en begränsad och inte alltid rättvis bild av vad som egentligen pågår och vilken effekt policy har, så bygger studien till stor del på intervjuer med nyckelaktörer. En annan del av den svenska studien består av intervjuer med sexköpare.

DemandAT har en egen hemsida där det finns mer bakgrundsinformation samt fortlöpande rapportering om forskningen. 

En viktig del av projektet är att samarbeta med nyckelaktörer samt senare föra ut den kunskap som genereras. När den svenska studien är avslutad kommer därför seminarium att anordnas och resultatet finnas tillgängligt för allmänheten.  

Här finns en intervju med Petra Östergren i Lunds universitets magasin. Det går också att läsa om projektet på Lunds universitets hemsida

Våren 2015 blev DemandAT ifrågasatt av två vänsterfeminister, bl.a. på ledarplats i ETC. Jag svarade på kritiken i en intervju i ETC och projektsamordnaren skrev en replik. Sedan blev det även debatt om saken i P1 morgon, och jag skrev en krönika om forskningsfrihet i tidningen Syre.