CV - fokuserat på min forskning

Jag började läsa socialantropologi 1987, men det dröjde ända till 2000 innan jag tog min kandidatexamen vid Stockholms universitet.  Åren däremellan undervisade jag i självförsvar för kvinnor och skrev böckerna Slå tillbaka! En handbok i självförsvar för kvinnor (1993) samt Att komma till ro med det allra värsta (1996). De övriga ämnen som ingick i min kandidatexamen var kinesiska och sexologi. Min uppsats handlade om de västerländska tankedrag om sex och kön som kommer till uttryck i den svenska sexköpslagens förarbeten. För att analysera materialet använde jag mig framförallt av Gayle Rubins artikel Thinking sex.  

År 2003 lade jag fram min magisteruppsats i socialantropologi vid Stockholms universitet. Temat för uppsatsen var paradoxer som finns i den svenska prostitutionsdiskursen. Mitt arbete med magisteruppsatsen löpte parallellt med forskningen som jag bedrev inför boken Porr, horor och feminister. Den publicerades 2006 på Natur & Kultur och är en analys av det svenska porr- och prostitutionsmotståndet från mitten av 1970-talet till mitten av 2000-talet. Don Kulick, professor i socialantropologi, var extern redaktör. I boken använder jag mig av socialantropologiska metoder och teorier för att förstå motståndet och varför det varit så kompakt just i Sverige. Studien är den enda i sitt slag och har fick stor uppmärksamhet. 2008 utkom boken som pocket och används idag som kurslitteratur och refereras till i akademisk forskning. 

2008 blev jag antagen till forskarutbildningen i socialantropologi vid Lunds universitet. Min avhandling om den svenska sexköpslagens meningar och funktioner beräknar jag lägga fram i början av 2016. Under 2008 publicerades även antologin F-ordet. Mot en ny feminism som jag var redaktör för, detta på Alfabeta förlag. I boken som riktar sig till en bred publik skriver akademiker och skribenter om traditionella feministiska teman på nya sätt. 2009 kom boken i pocket. 

2010-2012 ingick jag i en forskargrupp som gjorde en komparativ studie om prostitutionspolicy: The International Comparative Study of Prostitution Policy in The Netherlands Austria and Sweden. Den leddes av Hendrik Wagenaar och finansierades av Nicis Institutet, universitet i Leiden samt städerna Rotterdam, Haag Utrecht och Wien. Den svenska studien var en sammanställning av och diskussion om de dokumenterade effekterna av den svenska sexköpslagen. 2011 lade jag och Susanne Dodillet fram den rapport som 2013 publicerades i skriften Final report of the international comparative study of prostitution policy: Austria and the Netherlands. Samma rapport har även publicerats på tyska och spanska, samt finns översatt till franska. 

2010 publicerades min artikel "Att förstå prositution" i den tredje upplagan av läroboken Sexologi, (red.) PO Lundberg och Lotta Löfgren-Mårtensson, Liber förlag. Boken är ett tvärvetenskapligt samlingsverk skrivet av Sveriges främsta experter på området och används vid undervisning på högskola och universitet. De två texter som finns om prostitution är skrivna av mig respektive Sven-Axel Månsson. 

2012 publicerades min artikel "Sexköp, mer än bara sex" i antologin Privat på jobbet. Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion som gavs ut av KRUS - Kompetensrådet för utveckling i staten. Bokens syfte var att ligga som underlag för etiska diskussioner om kommersiell sex och arbete. 

Sedan 2013 är jag medlem i ProstPol - Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of Governance. Det är ett COST action nätverk - European Cooperation in Science and Technology -  som samlar kring 100 forskare från framförallt Europa. 2015 kommer ProstPol att publicera en antologi på Routledge där jag kommer att bidra med en artikel om den svenska policyn. 

Sedan 2014 är jag projektledare för den svenska delstudien av DemandAT - Demand-side Measures Against Trafficking - som undersöker policy som rör efterfrågesidan vid människohandel och utvärderar dess effekter. Projektet är tvärvetenskapligt och finansieras av EU:s Sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik. Det inkluderar nio partners från en rad europeiska länder och koordineras av International Centre for Migration Policy Development i Wien. Projektet avrapporteras våren 2017. Här finns mer information om den svenska delstudien.

Tack vare mitt engagemang och forskning har jag sedan 1998 föreläst och deltagit i debatter om den svenska politiken kring sexarbete. Internationella aktörer kontaktar mig regelbundet för att ta del av min forskning och synpunkter, och jag har träffat journalister, forskare, politiker, myndigheter och NGO´s från länder som Australien, Nya Zeeland, Taiwan, Sydkorea, Italien, Israel, Spanien, Island Nederländerna, Schweiz, Tyskland, Frankrike, England, Nordirland, Skottland, Turkiet, Kanada och USA. Jag har även deltagit i internationella forskningskonferenser och bl.a. presenterat papers på Queering Anthropologi vid Yale Universitet i februari 2015, samt på ProstPol konferensen i Wien i april samma år. Jag medverkar också ofta i svenska och utländska medier. 

Stipendier

De tre första åren av mina studier bekostades av ett stipendium Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttig ändamål. Därefter har jag även erhållit stipendium för fältresor samt inköp av litteratur från Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Svenska sällskapet för antropologi och geografi, Stiftelsen Lars Hiertas minne samt Ottarfonden

Publikationer

Det mesta jag publicerat har jag samlat i detta PDF-dokument. En del av artiklarna finns att läsa här, och de forskningsrelaterade publikationer som går att ladda ner finns här